دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • تلفن دعانویس در همدان

  تلفن دعانویس در همدان

 • شماره دعانویس در یزد

  شماره دعانویس در یزد

 • شماره دعانویس در کرمان

  شماره دعانویس در کرمان

 • شماره دعانویس در گرگان

  شماره دعانویس در گرگان

 • شماره دعانویس در اهواز

  شماره دعانویس در اهواز

 • تلفن دعانویس در کرج

  تلفن دعانویس در کرج

 • شماره دعانویس در اصفهان

  شماره دعانویس در اصفهان

 • شماره دعانویس در قم

  شماره دعانویس در قم

 • شماره دعانویس در شیراز

  شماره دعانویس در شیراز

 • شماره دعانویس در تبریز

  شماره دعانویس در تبریز

 • تلفن دعانویس در تهران

  تلفن دعانویس در تهران

 • تلفن دعانویس در مشهد

  تلفن دعانویس در مشهد

 • تلفن بزرگترین دعانویس ایران

  تلفن بزرگترین دعانویس ایران

 • تلفن دعانویس عالی

  تلفن دعانویس عالی