دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در ایران

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در ایران

 • تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در آذربایجان

  تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در آذربایجان

 • تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در بندر

  تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در بندر

 • تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در بندرعباس

  تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در بندرعباس

 • تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در قشم

  تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در قشم

 • تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در کیش

  تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در کیش

 • تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در سمنان

  تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در سمنان

 • تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در اهواز

  تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در اهواز

 • تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در فارس

  تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در فارس

 • تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در همدان

  تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در همدان

 • تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در خراسان

  تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در خراسان

 • تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در خوزستان

  تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در خوزستان

 • تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در مشهد

  تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در مشهد

 • تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در یزد

  تلفن بزرگترین دعانویس ماهر در یزد