دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • تلفن دعانویس جهود

  تلفن دعانویس جهود

 • تلفن دعانویس صبی

  تلفن دعانویس صبی

 • شماره دعانویس ماهر

  شماره دعانویس ماهر

 • شماره دعانویس مسیحی

  شماره دعانویس مسیحی

 • شماره دعانویس ارزان

  شماره دعانویس ارزان

 • تلفن دعانویس معروف

  تلفن دعانویس معروف

 • تلفن دعانویس یهودی

  تلفن دعانویس یهودی

 • تلفن دعانویس کلیمی

  تلفن دعانویس کلیمی

 • شماره دعانویس در اردبیل

  شماره دعانویس در اردبیل

 • تلفن دعانویس در مازندران

  تلفن دعانویس در مازندران

 • شماره دعانویس در فارس

  شماره دعانویس در فارس

 • شماره دعانویس در گیلان

  شماره دعانویس در گیلان

 • شماره دعانویس در سمنان

  شماره دعانویس در سمنان

 • شماره دعانویس در زنجان

  شماره دعانویس در زنجان