دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در کیش

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در کیش

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در تبریز

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در تبریز

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در بیرجند

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در بیرجند

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در بجنورد

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در بجنورد

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در سمنان

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در سمنان

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در همدان

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در همدان

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در یزد

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در یزد

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در شیراز

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در شیراز

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در فارس

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در فارس

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در خوزستان

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در خوزستان

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در خراسان

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در خراسان

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در مشهد

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در مشهد

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در اصفهان

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در اصفهان

 • تلفن بهترین دعانویس مجرب در تهران

  تلفن بهترین دعانویس مجرب در تهران