دعای بازگشت عشق به خدا

دعای بازگشت عشق به خدا

حضرت محمّد (ص) : 

دروغ، چه جدّى و چه شوخى آن، درست نيست. همچنين درست نيست كه مرد به فرزند خود وعده‏اى بدهد وبه آن عمل نكند. همانا راستگويى، به نيكى رهنمون مى‏شود و نيكى به بهشت هدايت مى‏كند و دروغ به‏ناراستى و انحراف مى كشاند و ناراستى و انحراف به آتش رهنمون مى شود. (۵۱۲۶۰/۱۱؛ كنزالعمال: ۸۲۱۷)

 

دعانويس در اسلام ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در زنجان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در خرم آباد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در گرگان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در ساري ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در شهريار ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در كاشان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در دزفول ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در سبزوار ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در گلستان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در بجنورد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در بوشهر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در بيرجند ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در سيرجان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در شهركرد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در مرودشت ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در بندر ماهشهر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در تربت حيدريه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در خرمشهر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در تربت جام ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در شوش ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در قشم ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در آشخانه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در ماكو ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در نجف آباد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در فرديس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در ايلام ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در دهلران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در عسلويه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در دماوند ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در پرديس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در بروجن ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در فارسان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در اقليد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در ياسوج ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در گچساران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در لاهيجان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس در ملاير ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس در ميبد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در ايران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب يهودي ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب مسيحي ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب ارمني ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب هندي ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب صبي ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب كليمي ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در شيراز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

دعای بازگشت عشق به خدا

شماره دعانويس خوب در اصفهان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در مشهد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در اهواز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در تبريز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در آبادان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در رشت ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در كرمانشاه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در كرج ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در قم ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در اروميه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در زاهدان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در همدان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در كرمان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در يزد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در اردبيل ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در بندرعباس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در اراك ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در اسلام شهر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در زنجان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در سنندج ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در قزوين ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در خرم آباد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در گرگان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در ساري ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در شهريار ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در كاشان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در دزفول ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در سبزوار ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در گلستان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در بجنورد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در بوشهر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در بيرجند ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در سيرجان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در شهركرد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در مرودشت ۰۹۳۵۹۴۳۹۲۴۰ ,

شماره دعانويس خوب در بندر ماهشهر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در تربت حيدريه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در خرمشهر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در تربت جام ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در شوش ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در قشم ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در آشخانه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در ماكو ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در نجف آباد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در فرديس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در ايلام ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در دهلران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,

شماره دعانويس خوب در عسلويه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲, شماره دعانويس خوب در دماوند ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲,