تلفن دعانویس ماهر ایران در اهواز

تلفن دعانویس ماهر ایران در اهواز

جاوش یهودی دعانویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس خوب در کرج ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس کرج ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس صبی اهواز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس خوب کرج ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس صبی اهواز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس ماهر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، جاویش یهودی دعانویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره جاویش یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، طلسم یهودی برای محبت ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس ارمنی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس معروف ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس یهودی در تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس یهودی در شیراز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، جاویش یهودی کیست ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تماس استاد جاویش ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس رایگان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، آدرس دعانویس در تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس کلیمی شیراز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس کلیمی در تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس خوب و کلیمی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعای کلیمی ها ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس خوب ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس مجرب در تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس خوب در تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس خوب ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس یهودی در تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، جاوش یهودی دعانویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس شیراز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس اصفهان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس اهواز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس کرمان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس بوشهر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس رشت ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس تبریز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس بندرعباس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بهترین دعانویس تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزگترین دعانویس تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بهترین دعانویس شیراز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بهترین دعانویس کرمان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزرگترین دعانویس کرمان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بهترین دعانویس بوشهر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزرگترین دعانویس بوشهر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بهترین دعانویس رشت ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزرگترین دعانویس رشت ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزگترین دعانویس شیراز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بهترین دعانویس اصفهان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزگترین دعانویس اصفهان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بهترین دعانویس اهواز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزگترین دعانویس اهواز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بهترین دعانویس تبریز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزگترین دعانویس تبریز ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بهترین دعانویس بندرعباس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزگترین دعانویس بندرعباس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بهترین دعانویس ایران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بهترین دعانویس ایران استاد جاویش یهودا ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بهترین استاد دعانویسی ایران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بهترین استاد دعانویسی ایران جاویش یهودا ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزرگترین دعانویس ایران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزرگترین دعانویس ایران استاد جاویش یهودا ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزرگترین استاد دعانویسی ایران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزرگترین استاد دعانویسی ایران جاویش یهودا ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس خوب ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس مطمئن ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس کلیمی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس کلیمی و تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس کلیمی و ماهر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس صددرصد تضمینی و کلیمی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس مجرب و کلیمی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس کلیمی و یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس کلیمی و معتبر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تماس جاویش کلیمی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تماس جاوش کلیمی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تماس استاد جاویش کلیمی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره جاویش کلیمی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره جاویش جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره جاوش جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره استاد جاویش جهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره جاوش جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس کلیمی و تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، جادوی سیاه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، طلسم سیاهی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس ماهر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس حرفه ای ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس مطمئن ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس کلیمی و معتبر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس کلیمی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس کلیمی و مجرب ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس ماهر و کلیمی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس کلیمی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس کلیمی و مجرب ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس کلیمی و تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس خوب ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره استاد علوم غریبه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس مومن ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس مسلمان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس روحانی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، جن گیر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد علوم غریبه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس اسلامی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس صبی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس صددرصد تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس شیطانی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد دعانویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد بزرگ علوم غریبه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزرگترین طلسم نویس ایران و جهان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، دعانویس مجرب ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، دعانویس تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، دعانویس جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، طلسم نویس جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، طلسمات یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، طلسمات جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، جن گیر یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، رمالی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، فال گیری ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، سرکتاب ، طالع بینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، طلسم نویس بزرگ یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، طلسم نویس حرفه ای ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، طلسم نویس صددرصد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، دعانویس حرفه ای۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس صددرصد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، دعانویس بزرگ یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعا نویس صد در صد تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، دعانویس جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، دعانویس صبی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، دعانویس یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، دعانویس جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، دعانویس صبی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، دعانویس تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، طلسم نویس یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، طلسم نویس جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، طلسم نویس صبی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، طلسم نویس تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، طلسم نویس یهود ، آدرس دعانویس یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، آدرس دعا نویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، دعا نویسی و جن گیری ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، درس های جادوگری ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، آموزش علوم روحی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ،شماره تلفن استاد جاویش یهودا ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن استاد جاویش یهودا ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن استاد جاوش یهودا ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن استاد جاوش یهودا ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن جاویش میکاییل ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن جاوش یهودا ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تماس استاد جاویش ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تماس جاویش یهودا ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن جاویش دعانویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تماس جاوش دعانویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن جاویش واقعی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تماس استاد جاویش واقعی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، آدرس منزل دعانویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، آدرس منزل دعانویس هندی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، آدرس منزل دعانویس یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، آدرس دعانویس شیطانی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، ادرس دعانویس جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس هندی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس شیطانی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس صبی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس صددرصد تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس کاربلد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس مطمئن ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد بزرگ سحر و جادو ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد بزرگ علوم غریبه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس خوب ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس مطمئن ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس ماهر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس حرفه ای ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس مطمئن ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس خوب ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره استاد علوم غریبه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره دعانویس یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس مومن ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس مسلمان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس روحانی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، جن گیر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد علوم غریبه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس اسلامی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس صبی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس صددرصد تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس شیطانی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس معتبر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس خوب ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس ماهر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس معروف ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، شماره دعانویس معروف ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره جاوش یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، جاوش یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره جاویش یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، جاویش یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعای محبت ، دعای رزق وروزی ، دعای عشق ، استاد انصاری دعانویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، طلسم نویس بزرگ یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، طلسم نویس حرفه ای ، طلسم نویس صددرصد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، دعانویس حرفه ای ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس صددرصد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس بزرگ یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعا نویس صد در صد تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس صبی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس جهود ، دعانویس صبی۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعانویس تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، طلسم نویس یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، طلسم نویس جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، طلسم نویس صبی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، طلسم نویس تهران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، طلسم نویس یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، آدرس دعانویس یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، آدرس دعا نویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، دعا نویسی و جن گیری ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، آدرس منزل دعانویس ، آدرس منزل دعانویس هندی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، آدرس منزل دعانویس یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، آدرس دعانویس شیطانی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، ادرس دعانویس جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس هندی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس شیطانی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس جهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس صبی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس صددرصد تضمینی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس کاربلد ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تلفن دعانویس مطمئن ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد بزرگ سحر و جادو ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد بزرگ علوم غریبه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد بزرگ رمل ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد بزرگ اسطرلاب ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد بزرگ بزرگ جفر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد بزرگ یهود ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد بزرگ علوم خفیه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد علوم خفیه ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد اعظم ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزرگترین استاد ایران ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، بزرگترین استاد جهان ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، استاد اعظم ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، ساحر کبیر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲، شماره تماس فالگیر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تماس آینه بین ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تماس آینه بین یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ، شماره تماس فالگیر یهودی ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲ ،