دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • تلفن دعانویس مطمئن

  تلفن دعانویس مطمئن

 • تلفن دعانویس ازدواج سریع

  تلفن دعانویس ازدواج سریع

 • تلفن طلسم بازگشت عشق

  تلفن طلسم بازگشت عشق

 • تلفن دعانویس ارزان

  تلفن دعانویس ارزان

 • تلفن طلسم ازدواج

  تلفن طلسم ازدواج

 • تلفن دعانویس جذب خلایق

  تلفن دعانویس جذب خلایق

 • تلفن دعانویس باطل السحر

  تلفن دعانویس باطل السحر

 • تلفن طلسم رزق و روزی

  تلفن طلسم رزق و روزی

 • تلفن دعانویس کارگشایی

  تلفن دعانویس کارگشایی

 • تلفن دعانویس نمونه

  تلفن دعانویس نمونه

 • تلفن دعانویس میکائیل

  تلفن دعانویس میکائیل

 • تلفن دعانویس در خوزستان

  تلفن دعانویس در خوزستان

 • شماره دعانویس در قزوین

  شماره دعانویس در قزوین

 • شماره دعانویس هندی

  شماره دعانویس هندی